Stadgar

Att bo i bostadsrätt
Att bo i en bostadsrättsförening innebär att man valt ett boende i ett flerbostadshus som alla i föreningen äger gemensamt. När man betalar insatsen eller köper bostadsrätten av en tidigare innehavare innebär det inte att man köper lägenheten. Det man köper är i stället rätten att besitta lägenheten utan någon begränsning i tiden.

Skötsel
Praktiskt innebär detta att man övertar fullt ansvar för bostadsrätten (lägenheten) vad avser det inre underhållet och skötseln. Man får inte göra förändringar i husets bärande konstruktion, dvs. riva väggar utan att först ha frågat och fått tillstånd av styrelsen. Föreningen svarar för reparation och underhåll av rördragningar för vatten, avlopp, värme och elinstallationer fram till el-centralen i lägenheten samt ventilation.  Gården sköts av de boende tillsammans.

Att vara med och besluta
Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har juridiskt sett samma rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att det inte går att skylla ifrån sig på “de andra”, eftersom alla kan och bör vara med och fatta de viktiga besluten kring boendet. Det finns fyra viktiga organ i en bostadsrättsförening:

 • Föreningsstämman – föreningens högsta beslutande organ
 • Styrelsen – leder föreningens arbete under året och ansvarar för den direkta förvaltningen av fastigheten
 • Revisorerna – har till uppgift att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning
 • Valberedningen – ska förbereda de val som sker på föreningsstämman genom att tillfråga och föreslå kandidater till styrelsen

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma. På stämman går man igenom föregående års räkenskaper, väljer styrelse och beslutar om de motioner som inkommit till stämman. Beslut fattas även avseende särskilda frågor som styrelsen hänskjutit till stämman.

Styrelsens arbete
Bostadsrättsföreningens angelägenheter hanteras av den valda styrelsen. Styrelsen handlägger alla föreningens frågor, med undantag för de frågor som enligt stadgarna ska avgöras av föreningsstämman. Styrelsen är skyldig att sköta föreningens angelägenheter på ett sådant sätt att dess medlemmar ej åsamkas ekonomisk skada. Styrelsens arbete regleras bland annat av:

 • Föreningens stadgar
 • Lagen om ekonomiska föreningar
 • Bostadsrättslagen
 • Hyreslagen
 • Bokföringslagen

Andrahandsupplåtelse
Ansökan om andrahandsupplåtelse måste alltid lämnas till styrelsen, som ska godkänna alla typer av andrahandsupplåtelser.

Exempel på andrahandsupplåtelser som normalt godkänns är:

 • Arbete eller studier på annan ort
 • Provboende på annat ställe
 • Provboende med sambo

Samtliga andrahandsuthyrningar är tidsbegränsade upp till max 2 år. Vi godkänner för 1 år i taget för att undersöka om skälen till uthyrningen kvarstår.

Föreningen tar ut en i stadgarna fastslagen avgift för upplåtelsen.